• Huishoudelijke Reglement

  Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging.

  Artikel 1 -  Algemene bepalingen

  1. De vereniging genaamd voetbalvereniging R.K.V.V. Velsen , hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 14 augustus 1922 en is gevestigd te Velsen.
  2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op … (zeer binnenkort).

  Artikel 2 -  Leden

  a.         De vereniging bestaat uit:
              - Pupillen
              - Junioren
              - Senioren
              - Leden van verdienste
              - Ereleden
  b.         Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
  c.         Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
  d.         Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

  Artikel 3 -  Leden van verdienste en ereleden

  1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
  2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.  Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
  3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

  Artikel 4 - Donateurs

  1. De vereniging kent naast leden donateurs.
  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

   Artikel 5 - Het lidmaatschap

  1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken digitaal aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer plus mailadres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid het laatste jaar heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. Tevens dient een recente pasfoto te worden aangeleverd.
  2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
  4. Nieuwe leden kunnen uitsluitend als lid worden ingeschreven onder afgifte van een automatische incasso machtiging voor de contributieverplichting.
  5. Opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar, wat ingaat op 1 juli, dient uiterlijk 15 juni te geschieden.

   Artikel 6 - Aanneming van leden

  1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
  2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

  Artikel 7 - Rechten en plichten van leden

  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

  1. Bij toetreding als lid worden zij geacht kennis te nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement, zoals die staan gepubliceerd op de website.
  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
  3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
  4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
  5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
  6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres, contactgegevens en bankrekeningnummer.
  7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
  8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.

  Artikel 8 - Straffen

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
  3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
  4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
  5. Bestuursleden of andere daartoe door het bestuur aangewezen functionarissen zijn bevoegd om bij ernstig wangedrag personen per direct de toegang tot het complex te ontzeggen.

  Artikel 9 - Clubkleuren

  Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

  a.   Shirt:  geel
  b.   Broek:  blauw
  c.   Kousen:  blauw met gele band

  Artikel 10 - Bestuur

  1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
  2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
   1. de algemene leiding van zaken;
   2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
   3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
   4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
   5. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen.
   6. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
   7. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

  Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

  Artikel 11 - Bestuurlijke taakverdeling

  1. Het bestuur kan vanuit zijn midden een dagelijks bestuur samenstellen van tenminste 3 personen. Dit dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
  2. Taken van de voorzitter:
   1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
   2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
  3. Taken van de secretaris:
   1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
   2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
   3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
   4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
   5. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
  4. Taken van de penningmeester:
   1. beheert de gelden van de vereniging;
   2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
   3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
   4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
   5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

  5. Taken van overige bestuursleden:

                           a: de taakomschrijving voor overige bestuursleden wordt door het bestuur zelf vastgesteld, conform artikel 9 lid 4 van
                           de statuten.

  Artikel 12 - Bestuursverkiezing

  1. Benoeming van bestuursleden dient te geschieden conform de bepalingen in artikel 9 lid 1, 2 en 3 van de statuten.

          2.       De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd
                    te worden in de agenda van de ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
                    In deze agenda wordt tevens gewezen op de mogelijkheid tot kandidaatstelling door tenminste drie stemgerechtigde leden
                    van de vereniging.

          3.       Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk en ondertekend bij de secretaris aangemeld te worden.
                    En dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder
                    vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

  Artikel 13 - Kascommissie

  1. Conform artikel 12 lid 3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
  2. De kascommissie bestaat uit drie leden en een reserve lid.
  3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
  4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

  5.    Bij een tussentijds aftreden van de penningmeester dient er binnen 4 weken na dit aftreden een uitgebreide controle door de kascommissie plaats te vinden.

  Artikel 14 - Overige commissies

  1. Het bestuur is bevoegd om zich naar behoeven te laten ondersteunen door commissies. En zelfstandig de diverse commissieleden te benoemen. Ook niet-leden van de vereniging kunnen in een commissie worden benoemd.
  2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
  3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
  4. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden.
  5. Een commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
  6. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur.

  Artikel 15 - Contributie

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

  4.    In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan een afwijkende regeling    getroffen worden. Hiervan wordt de kascommissie mede in kennis gesteld.

  5.    Voor de bepaling van de hoogte van de contributie van het nieuwe verenigingsjaar vindt jaarlijks een verrekening plaats op basis van het consumenten prijsindex jaarcijfer van het C.B.S. zoals dat gepubliceerd wordt in de maand februari.

  6.    De contributiebedragen voor het nieuwe verenigingsjaar worden uiterlijk in de maand mei, voorafgaand aan dat nieuwe verenigingsjaar, door de penningmeester op de website van de vereniging gepubliceerd.

  7.    Het bestuur kan op de ledenvergadering komen met een voorstel voor een aanvullende contributiewijziging. Voor het indienen en aanvaarden van een dergelijk voorstel gelden dezelfde voorwaarden als voor wijzigingen van het huishoudelijk reglement zelf, zoals beschreven in artikel 23 van dit reglement.

  Artikel 16 - Contributie inning

  1. Het bestuur kan er voor kiezen om de contributie bij de leden in termijnen te innen.
  2. Inning vindt plaats middels automatische incasso, tenzij met een lid anders is overeengekomen.
  3. Indien na 4 weken niet aan een betalingsverplichting is voldaan volgt een aanmaning.
  4. Indien 4 weken na een aanmaning nog geen betaling heeft plaatsgevonden volgt onmiddellijke uitsluiting voor het spelen van wedstrijden via een blokkade in Sportlink.
  5. Van deze blokkade wordt melding gemaakt bij de leider en aanvoerder van het team van het betreffende lid.
  6. Zodra er alsnog betaling heeft plaatsgevonden vervalt per direct de blokkade.
  7. Niet-spelende leden die een kaderfunctie vervullen en uit hoofde van hun functie lid moten zijn van de K.N.V.B., conform artikel 4 lid 2 sub b van de Statuten, krijgen vrijstelling van contributie door het bestuur. Hun K.N.V.B-bijdrage wordt door de vereniging betaald. 

  Artikel 17 - Kostenvergoedingen

  Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

  Artikel 18 - Gebouwen van de vereniging

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
  3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

  Artikel 19 - Wedstrijden

  1. De spelers zullen op een door het bestuur, of een vertegenwoordiger daarvan, te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur, of vertegenwoordiger. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
  5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
  6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

  Artikel 20 - Aansprakelijkheid van de leden

  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

  Artikel 21 - Representatie

  Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

  1. huwelijk van een lid;
  2. geboorte zoon/dochter van een lid:
  3. tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;
  4. tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
  5. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
  6. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
  7. bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
  8. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

  Artikel 22 - Sponsoring

  Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

  Artikel 23- Wijziging van het huishoudelijk reglement

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
  2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
  3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

  Artikel 24 - Slotbepalingen

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
  2. De vaststelling van het reglement en eventuele toekomstige wijzigingen in het reglement worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de leden door publicatie op de website.
  3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van het reglement treden in werking 14 dagen na de publicatie op de website.

  Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de 27 november 2023.

  Namens het bestuur van de vereniging.

  De voorzitter:                             De secretaris:

   

  Marc Schultheis                           Ard Bol