Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van RKVV Velsen nodigt al haar leden, danwel ouders/verzorgers van jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering - de jaarvergadering als bedoeld in artikel 16.2 der statuten - te houden op maandag 30 oktober 2017 aanvang 20.00 uur in de kantine op sportpark Driehuis, Wolff en Dekenlaan 144. 

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen van notulen van de vorige algemene vergadering
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de financiële begeleidingscommissie (kascommissie)
 7. Vaststellen contributies 2018/2019
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Verkiezing financiële begeleidingscommissie
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

Op verzoek kan het financieel jaarverslag 2016/2017, begroting 2017/2018 en de notulen van de vorige jaarvergadering in pdf worden toegestuurd onder vermelding van het lidnummer. 

Mededelingen over of naar aanleiding van de onderwerpen van deze agenda dienen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk gericht te worden aan de secretaris van het bestuur (secretaris @rkvv-velsen.nl) en bij voorkeur drie dagen vóór de datum van deze vergadering te zijn ontvangen.

Het bestuur ontmoet u graag bij de vergadering.

 

 

 

Nieuws overzicht