Veilig Verenigingsklimaat


Veilig Verenigingsklimaat. Veiligheid en bevorderen van goed gedrag in de breedste zin van het woord. 

• RKVV Velsen hanteert "Kanjers in de Sport" en de regels die daarvoor
  gelden.
• Alle leiders en trainers zijn op de hoogte van de gedragsregels welke voor
  onze vereniging gelden. Bij in dienst treden tekenen zij hiervoor.
• Al onze trainers en begeleiders zijn in het bezit van een VOG
   (Verklaring Omtrent Gedrag). 
• Bij trainersaanstelling, ongeacht voor welk team, worden referenties
  nagetrokken, eventueel ook de zwarte lijst  van de KNVB. 
• De vereniging zal regelmatig informatie verstrekken over een
  "Veilig Verenigingsbeleid". Dit vindt plaats op elke jaarvergadering,
  info avonden voor vrijwilligers en ouders van jeugdleden en middels
  hetgeen er op deze site gepubliceerd is/wordt. Ook krijgt alle 
  begeleiding bij aanvang van het seizoen nogmaals een mail met deze
  info
• Vertrouwenscontactpersoon van de RKVV Velsen is bereikbaar via:
  "vcp@rkvv-velsen.nl".


RKVV Velsen staat achter "Kanjers in de Sport".

"Kanjers in de sport" is een methode voor trainers, coaches  en begeleiders in de jeugdsport om de teamspirit te versterken en het zelfvertrouwen van de spelers te vergroten. 
Daarnaast leert men om beter om te gaan met conflicten in de groep zodat de kinderen op een plezierige en succesvolle manier hun sport kunnen beoefenen.

 Kanjers in de sport draait simpel gezegd om zes afspraken:

> We helpen elkaar
> We vertrouwen elkaar
> We lachen elkaar niet uit
> Niemand speelt de baas
> Niemand doet zielig
> We respecteren onszelf en anderen.

Wij hopen dat naast de trainers, coaches en begeleiders ook de ouders en andere  belangstellenden deze afspraken ondersteunen.

Kinderen en volwassenen sporten graag. Ze kunnen hun energie kwijt en beleven veel plezier aan het trainen om steeds beter te worden. Het sportveld kan helaas ook een omgeving zijn voor teleurstelling, conflicten en agressie. Sport staat meestal in het teken van winnen en dit kan op gespannen voet staan met plezier en wenselijk gedrag.

Ook bij de training is het belangrijk dat ze hun best doen, fouten mogen maken en met elkaar kunnen lachen. Bij thuiskomst willen we dat iedereen met plezier terug kan kijken op de training en lekker kan slapen. Zo krijgen we allemaal energie van het beleven van de voetbalsport.

Bij de wedstrijden zijn ouders en belangstellenden wel eens overenthousiast en roepen dan soms verkeerde dingen. De vraag vanuit "Kanjers in de Sport" is dan om elkaar aan te spreken en ervoor open te staan om aangesproken te worden als u in uw enthousiasme even te ver bent gegaan. Het gaat tenslotte om het plezier in de sport.Gedragsregels welke voor de RKVV Velsen gelden. 

In een tijd van ‘digitale’ transformatie is het voor een vereniging belangrijk om mee te gaan met de ontwikkelingen en haar leden. Sporten, voeding, veiligheid en sociale binding worden steeds belangrijker in onze hedendaagse samenleving. Deze ontwikkeling gaan samen met een goed en professioneel bestuur op een vrijwillige basis. Als vereniging houden we daarbij ons eigen karakter van ‘wij’ gevoel, gezelligheid, samen vieren en treuren, van maatschappelijke betrokkenheid en respect naar scheidsrechter, tegenstander, medespelers en leidinggevenden.

FAIR-PLAY REGLEMENT speler RKVV Velsen:

1. Elke speler van de RKVV Velsen heeft er recht op gelijkwaardig en met respect te worden behandeld als hij/zij zich tenminste aan de reglementen en voorschriften houdt die door de RKVV Velsen gesteld zijn en aan de afspraken die gemaakt zijn met zijn/haar trainer/leider.

2. Wanneer een speler zich onrechtvaardig behandeld voelt door medespelers, trainers, leiders of iemand anders van de RKVV Velsen kan hij/zij dit bespreken met zijn/haar leider. Als het probleem dan niet opgelost kan worden, kan hij/zij zich melden bij de coördinator voor de betreffende leeftijdsklasse.

3. Klachten over ongewenst gedrag van betaalde krachten en vrijwilligers binnen de vereniging, spelers en ouders kunnen worden ingediend bij de secretaris van het Hoofdbestuur of bij de secretaris van het Jeugdbestuur. Onder deze regeling vallen ook klachten over seksuele intimidatie/misbruik en discriminatie. Tevens is er binnen de RKVV Velsen een VCP (Vertrouwens
Contact Persoon) aangesteld. Voor meer info zie onderstaand.

  Gedrag

4.      Gedraag je netjes tegenover je leiders, medespelers, tegenstanders, leiders tegenstander, scheidsrechter en assistent-scheidsrechter.

5.      Volg altijd de aanwijzingen van de trainer, leider of (jeugd)bestuursleden op.

6.      Vandalisme en onfatsoenlijk gedrag, zoals agressiviteit, schelden, wildplassen etc.,  worden zowel op het sportpark van de RKVV Velsen als op sportparken van de  tegenstanders niet geaccepteerd. Overtreding van deze regel kan een schorsing tot gevolg hebben. Hetzelfde geldt uiteraard ook onderweg van en naar wedstrijden.

7.      Schreeuwen, schelden en ruziemaken (op het sportpark, in het clubgebouw, langs en in het veld) tegen/met je trainer, leider, medespelers, scheidsrechter of wie dan ook wordt niet geaccepteerd.

8.      Pesten mag nooit!  Dus ook kinderen die voetballen bij de RKVV Velsen mogen dit niet. Dit geldt niet alleen op de training en tijdens de wedstrijden maar ook voor en na de trainingen en wedstrijden, in de kleedkamer of onderweg van en naar het sportpark of uitwedstrijden.

9.      Ga zorgvuldig om met eigendommen van de RKVV Velsen, zoals ballen, kleding enzovoorts.

10.   Diefstal leidt tot schorsing en kan zelfs betekenen dat je geen lid meer kunt blijven van de RKVV Velsen.

11.   Voor spelers tot 18 jaar is het verboden alcohol te kopen en / of te gebruiken op het sportpark Driehuis c.q. in de kantine. Voor spelers is het eveneens verboden om te roken in de kantine. Voor alle spelers is het niet toegestaan te roken of alcohol te nuttigen in de kleedkamers. Dit geldt zowel voor wedstrijden als trainingen.
Op zaterdag is roken op het gehele sportpark van de RKVV Velsen verboden (dit in het kader van een rookvrije generatie).

12.   Douchen (met badslippers) is na de wedstrijd en training verplicht. Verspil echter geen water tijdens het douchen en laat de   kleedkamers (ook bij tegenstanders) schoon en netjes achter. Leiders zijn verplicht hierop toe te zien.

13.  Fietsen, brommers en scooters horen uitsluitend in de daarvoor bestemde stallingen en sporttassen in de daarvoor bestemde rekken in de garderobe van het clubgebouw. DUS NERGENS ANDERS !!

14.  Zorg ervoor dat de fiets, brommer of scooter in goede staat verkeert en voldoende verlichting voert, zodanig dat je veilig aan het verkeer kunt deelnemen.MELDEN van ONGEWENST GEDRAG, wie, wat, waar en hoe:

• Iedereen kan een melding doen van als ongewenst ervaren of beoordeeld
  gedrag. Niet alleen slachtoffers, maar ook omstanders, mensen die iets
  gehoord of gezien hebben dat niet door de beugel kan.

• Melden kan ook anoniem.

• Over iedere vorm van als ongewenst ervaren of beoordeeld gedrag kan een
  melding gedaan worden. Denk aan verbale intimidatie, agressie, dreigend
  gedrag,   hinderlijke dronkenschap, wildplassen, ongewenste intimiteiten,
  seksueel grensoverschrijdend gedrag.

• Melden kan bij de VCP (Vertrouwenscontactpersonen) van de RKVV Velsen,
  Hanneke Schols en Peter van Asselt, 
via:  vcp@rkvv-velsen.nl